Rejestracja konta

Rejestrując się w serwisie będziesz miał(a) możliwość skontaktowania się z innymi użytkownikami, zamieszczania ogłoszeń, zdjęć, komentarzy etc.

Rejestruję się »

Logowanie do konta:

 
Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów...

Modlitwy


Nowenna i modlitwy do Ducha Świętego


Na 9 dni przed Zesłaniem Ducha Świętego zaczynamy modlić się nowenną do Ducha Świętego.


 


 


Nowenna do Ducha Świętego


Modlitwa wstępna:


Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Na poszczególne dni nowenny:


W pierwszym dniu:


W ostatnim dniu oktawy Święta Namiotów, Jezus "zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije! A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego" (J 7,37.39).


Módlmy się: Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen.


W drugim dniu:


Pismo święte poucza: "Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego" (Tt 3,5-7).


Módlmy się: Boże, który w chrzcie świętym obficie wylałeś na nas Ducha Świętego, spraw łaskawie, aby wspierał On nasze pragnienie nieba, aby nas zachęcał, uczył, oświecał, pocieszał, umacniał, leczył, usprawiedliwiał i zbawiał. Amen.


W trzecim dniu:


Pismo święte poucza: "Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem" (1 Kor 12,13).


Módlmy się: Duchu Przenajświętszy, Boże jedności, zgody i pokoju, błagamy Cię pokornie, abyś zawsze jednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa w Jego świętym Kościele. Amen.


W czwartym dniu:


Pismo święte poucza: "Bóg jest tym, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych" (2 Kor 1,21-22).


Módlmy się: Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas opieczętowałeś Bożym podobieństwem, które jest zadatkiem szczęścia wiecznego i wezwaniem do świętości. Amen.


W piątym dniu:


Pismo święte poucza: "Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą" (Rz 8,26-27).


Módlmy się: Panie Jezu Chryste, dzięki mieszkającemu w nas Duchowi Świętemu, modlitwa nasza zdolna jest ujarzmić szatana i pokusy świata, a także zdolna jest wielbić Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.


W szóstym dniu:


Pismo święte poucza: "Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy" (Gal 5,16.22.25).


Módlmy się: Panie, pomnóż w nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj światłem Ducha Świętego, abyśmy postępowali według ducha i cieszyli się jego owocami. Amen.


W siódmym dniu:


Pismo święte poucza: "Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele" (1 Kor 6,19-20).


Módlmy się: Boże, dopóki żyjemy w ciele, walczymy ze złem, spraw przeto, abyśmy umieli opanować wszelkie pokusy i popędy przy pomocy mieszkającego w nas Ducha Świętego, abyśmy żyli wiecznie. Amen.


W ósmym dniu:


Pismo święte poucza: "Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć. jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha - Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego" (1 Kor 2,919).


Módlmy się: Przybądź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości, abyśmy miłowali Boga całym sercem i otrzymali wieczne szczęście. Amen.


W dziewiątym dniu:


Pismo święte poucza: "Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2,1-4).


Módlmy się: Duchu Święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami, spraw abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej. Amen.


Ojcze nasz...


Módlmy się:


Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


 


Litania do Ducha Świętego


Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.


Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.


Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,


Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,


Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,


Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami,


Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami,


Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami,


Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami, zmiłuj się nad nami,


Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, zmiłuj się nad nami,


Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami,


Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich, zmiłuj się nad nami,


Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego, zmiłuj się nad nami,


Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania, zmiłuj się nad nami,


Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi, zmiłuj się nad nami,


Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych, zmiłuj się nad nami,


Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności, zmiłuj się nad nami,


Duchu Święty, źródło radości, zmiłuj się nad nami,


Duchu Święty, strażniku sumień naszych, zmiłuj się nad nami,


Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, zmiłuj się nad nami,


Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami,


Duchu Święty, dawco rady i męstwa, zmiłuj się nad nami,


Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami,


Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami,


Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, zmiłuj się nad nami,


Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych, zmiłuj się nad nami,


Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.


Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.


Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty.


Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty,


Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty,


Od braku serca wobec bliźnich naszych, wybaw nas, Duchu Święty,


Od zatwardziałości w grzechach, wybaw nas, Duchu Święty,


Od zaniedbania pokuty, wybaw nas, Duchu Święty,


Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty,


Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty,


Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty,


My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty.


Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,


Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,


Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,


Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,


Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,


Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,


Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,


Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,


przepuść nam, Panie.


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,


wysłuchaj nas, Panie.


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,


zmiłuj się nad nami.


P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.


W.: I odnów we mnie moc ducha.


 


Módlmy się:


Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.


 


Koronka do Ducha Świętego


Wezwanie Ducha Świętego:


Przybądź, Duchu Święty,


spuść z niebiosów wzięty


Światła Twego strumień.


 


Przyjdź, Ojcze ubogich,


Dawco darów mnogich,


przyjdź Światłości sumień !


 


O najmilszy z Gości,


Słodka serc radości,


Słodkie orzeźwienie.


 


W pracy Tyś ochłodą,


w skwarze żywą wodą,


w płaczu utulenie.


 


Światłości najświętsza,


serc wierzących wnętrza


poddaj swej potędze !


 


Bez Twojego tchnienia


cóż jest wśród stworzenia?


Jeno cierń i nędze !


 


Obmyj, co nieświęte,


oschłym wlej zachętę,


ulecz serca ranę !


 


Nagnij, co jest harde,


rozgrzej serca twarde,


prowadź zabłąkane.


 


Daj Twoim wierzącym,


Tobie ufającym


siedmiorakie dary !


 


Daj zasługę męstwa,


daj wieniec zwycięstwa,


daj szczęścia bez miary ! Amen.


 


1. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Mądrości.


+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,


 


2. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Rozumu.


+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,


 


3. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Rady.


+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,


 


4. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Męstwa.


+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,


 


5. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Umiejętności.


+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,


 


6. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Pobożności.


+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,


 


7. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Bojaźni Bożej.


+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,


 


P: Ześlij Ducha Twego, Panie, a powstanie życie,


W: I odnowisz oblicze ziemi.


 


Módlmy się. Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego: daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


 


P: Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego,


W: Módl się za nami.


 


« powrót


Dodaj komentarz

Musisz być zalogowany(a) aby oglądać tą zawartość, aby móc dodawac komentarze.

rn