Rejestracja konta

Rejestrując się w serwisie będziesz miał(a) możliwość skontaktowania się z innymi użytkownikami, zamieszczania ogłoszeń, zdjęć, komentarzy etc.

Rejestruję się »

Logowanie do konta:

 
Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów...

Modlitwy


30 listopada - św. Andrzeja Ap.


"Dnia 18 października 2003 r. część czcigodnych szczątków Apostoła została przekazana przez Arcybiskupa diecezji Amalfi kościołowi srodowisk twórczych w Warszawie, którego patronem jest św. Andrzej... W drodze z ziemi włoskiej do polskiej, św. Andrzej zatrzymał się w Rzymie. 19 października na życzenie Jana Pawła II Herma Apostoła została przewieziona do Watykanu. Przez trzy dni i noce znajdowała sie na ołtarzu papieskiej kaplicy. Ojciec Święty był pierwszą osobą, która modliła się przed tym relikwiarzem. Odprawiał także Msze św. przywołując orędownictwo Świętego.

W dniu 23 października 2003 r. św. Andrzej Ap. pierwszy z Apostołów Pana Jezusa, przybył na stałe do Polski.

Uroczyste przeniesienie relikwi św. Andrzeja przy udziale Prymasa Polski Józefa kardynała Glempa, biskupów, przedstawicieli Kościoła Prawosławnego, dyplomatów, władz państwowych i warszawskich odbyło się 30 listopada 2003 r.."-

(Ks.Wiesław Niewęgłowski, "Św.Andrzeju módl się za nami",  s.10, Warszawa 2006.)

 

Święty Andrzej Apostoł - Jest patronem małżeństw, podróżujących, rybaków, rycerzy, woziwodów, rzeźników.

Święty Andrzej Apostoł - Jest patronem małżeństw, podróżujących, rybaków, rycerzy, woziwodów, rzeźników.

 

Litania do św. Andrzeja Apostoła

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże , zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święta Maryjo, Królowo Apostołów,

Święty Andrzeju, chwalebny Apostole,

Święty Andrzeju, pierwszy powołany,

Święty Andrzeju, bracie św. Piotra,

Święty Andrzeju, gorliwy wyznawco,

Święty Andrzeju, prawdziwy przyjacielu Chrystusa,

Święty Andrzeju, wierny sługo Boży,

Święty Andrzeju, na opowiadanie Ewangelii powołany,

Święty Andrzeju, pierwszy z apostołów, którzy spotkali Jezusa,

Święty Andrzeju, pierwszy człowieku, który uwierzył w Jezusa jako Mesjasza i tę wiarę zwiastował innym,

Święty Andrzeju, któryś przyprowadził brata do Jezusa,

Święty Andrzeju, który przywiodłeś brata do Mistrza, bo rozpoznałeś w Nim życie,

Święty Andrzeju, któryś ogłosił Piotrowi radosną nowinę: „Znaleźliśmy

Mesjasza.”,

Święty Andrzeju, któryś pozostał u Jezusa i nauczył się wiele,

Święty Andrzeju, niegdyś rybaku, a teraz dusz apostole,

Święty Andrzeju, nauczycielu i przewodniku Kościoła,

Święty Andrzeju, bracie rodzony Piotra i równy w śmierci sposobie,

Święty Andrzeju, głosicielu Ewangelii i pasterzu Kościoła,

Święty Andrzeju, jeden z dwóch uczniów św. Jana Chrzciciela, którzy pierwsi poszli za Chrystusem,

Święty Andrzeju, mężu błogosławiony, nauczający i rządzący w Kościele,

Święty Andrzeju, niech Twoja siec nas wyłowi z burzliwych świata odmętów,

Święty Andrzeju, któryś dla miłości Chrystusa i Jego Prawa poniósł męczeństwo,

Święty Andrzeju, poddany torturom tych, którzy nakazali zniszczyć wiarę,

Święty Andrzeju, pośredniku między Chrystusem a tymi, którzy w Jezusa jako Mesjasza jeszcze nie uwierzyli,

Święty Andrzeju, powołany do grona uczniów Chrystusa razem ze swoim bratem Piotrem,

Święty Andrzeju, wierny uczniu św. Jana Chrzciciela,

Święty Andrzeju, usłyszałeś głos wzywającego Pana, natychmiast zostawiłeś  sieci, i poszedłeś po hojną nagrodę życia wiecznego,

Święty Andrzeju, wezwany byłeś przez Pana, by z Piotrem głosić Nowinę,

Święty Andrzeju, niezmordowany głosicielu Słowa Bożego,

Święty Andrzeju, filarze Kościoła Bożego,

Święty Andrzeju, postrachu mocarzów piekielnych,

Święty Andrzeju, wspomożenie tonących w grzechach,

Święty Andrzeju, mężu niebieskiej doskonałości,

Święty Andrzeju, oświecenie biskupów,

Święty Andrzeju, najwyższego Kapłana, Jezusa Chrystusa, naśladowco,

Święty Andrzeju, obrońco świata na Sądzie Ostatecznym,

Święty Andrzeju, któryś wypełnił dzieło Chrystusowe,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie !

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami !

 

K.: Módl się za nami święty Andrzeju.

W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się. Wszechmogący Boże, święty Andrzej Apostoł był głosicielem Ewangelii i Pasterzem Twojego Kościoła, pokornie Cię prosimy, aby nieustannie wstawiał się za nami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Triduum do św. Andrzeja

przed dniem 30 listopada

Dzień pierwszy

Podobnie jak Jan Chrzciciel, mówiąc : „Oto Baranek Boży” oraz „On chrzci Duchem Świętym”, pozostawił pełniejsze wyjaśnienie tej nauki samemu Chrystusowi, tak też i Andrzej tym bardziej się nie uważał za odpowiedniego do wyjaśniania tych spraw. Zaprowadził więc brata do samego źródła światła, z wielką radością i weselem.

Św. Andrzeju, uproś mi tę łaskę, abym zawsze był zadowolony z położenia, w jakim mnie Opatrzność postawiła. Niech za Twym przykładem wypełniam jak najsumienniej obowiązki mego stanu, bo tylko tym sposobem mogę się uświęcić. Uproś tę łaskę…

Czytanie z Rz. 10, 10 – 18

K: Synowie twoi zajmą miejsce twoich ojców.

W: Ustanowisz ich książętami w całej ziemi.

Chwalebny i drogi św. Andrzeju, wiara święta, która nie od nas samych pochodzi, ale jest nadprzyrodzonym darem Boga, była zawsze przewodniczką Twoją na drodze cnoty i zbawienia wiecznego, bo nie tylko uznawałeś najmocniej Boga jako Stworzyciela, Pana wszechrzeczy, ale także uznawałeś i wielbiłeś Go otwarcie męczeństwem chwalebnym. Niezłomny męczenniku święty, uproś nam żywą, wytrwałą wiarę, bym nie szedł za tymi, którzy dla ludzkiego względu wstydzą się Ewangelii i wiary chrześcijańskiej. W przeciwnościach życia użycz mi potężnej Twej pomocy i spraw, abym wierzył niezłomnie w Boga, ku Niemu zwracał myśli i czyny moje, abym się nie obrażał i we wszystkim poddawał się Jego woli świętej. A tymczasem, o drogi święty, uproś mi łaskę, o którą Cię proszę.

O Panie, który wysłuchujesz ufnych i pokornych, użycz mi, błagam Cie za wstawiennictwem św. Andrzeja Apostoła, łaski najbardziej dla mej duszy potrzebnej.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…. I Litania do św. Andrzeja

K: Módl się za nami, św. Andrzeju.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: O, Panie, który wysłuchujesz prośby ufnych i pokornych, błagam Cię użycz mi za przyczyną św. Andrzeja Apostoła tę łaskę naglącą, an której mi tak bardzo zależy.

Dzień drugi.

Zauważ także, jak bardzo otwarte i ochocze było od samego początku nastawienie Piotra. Wyrusza natychmiast, nie zwlekając. „Przyprowadził go – powiada ewangelista – do Jezusa”. Niech jednak nikt nie gani jego łatwości i tego, że bez dokładnego zbadania przyjmuje wiadomość. Bardzo prawdopodobne, że Andrzej opowiedział wszystko dokładnie i obszernie, ale ewangeliści w trosce o zwięzłość wypowiedzi przedstawiają to w wielkim skrócie. Zresztą nie powiedziano, że uwierzył natychmiast, ale że Andrzej „przyprowadził go do Jezusa”, pragnąc przekazać go Jezusowi, aby od Niego wszystkiego się dowiedział. Był bowiem jeszcze inny uczeń i także on brał udział w spotkaniu. O, niechaj Twe męstwo, Andrzeju święty, doda mi siły i odwagi, abym zawsze bronił prawdy i doli niesprawiedliwie uciśnionych. Twym przykładem zachęcony, niech się nie wstydzę wyznać przed ludźmi, ze jestem wyznawcą Chrystusowym – a postępując według Ewangelii, niech spełnię dobre uczynki i wysłużę niebo nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Poprzyj przed Bogiem i moją obecną prośbę…

Czytanie Ewangelii wg. św. Mateusza 4, 18 – 22

K.: Pójdźcie za mną, a sprawię, ze staniecie się rybakami ludzi.

W.: A oni natychmiast opuściwszy sieci poszli za Panem.

Cnota nadziei jest córką wiary, ma za podstawę dwie niewzruszone prawdy, to jest obietnice niezachwiane Boga i obiecujące nam pomoc zasługi nieskończone Chrystusa Pana. Święty Andrzeju, nieustraszony obrońco wiary świętej, Ty posiadałeś także ufność niezmiernie silną i niezmienną. Wyjednaj nam u Boga tę łaskę, by oczy nasze były zwrócone ku niebieskiej ojczyźnie. Święty Andrzeju, Ty zawsze byłeś pewny, ze Bóg jest wierny w obietnicach Swoich, ze nam ześle łaski potrzebne we wszystkich okolicznościach życia naszego. Przez swoją niezachwianą ufność zasłużyłeś sobie znosić radośnie srogie męki i śmierć dla miłości ukrzyżowanego Zbawiciela. Spraw, o chwalebny święty, abym żył zawsze w połączeniu z Jezusem, bym by ł zawsze posłuszny natchnieniom łaski, a teraz wyjednaj mi łaskę, która mej duszy najbardziej jest potrzebna.

K.: Módl się za nami św. Andrzeju.

W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: O, Panie , który wysłuchujesz prośby ufnych i pokornych, błagam Cię, użycz mi za przyczyną św. Andrzeja Apostoła tej łaski naglącej, na której tak bardzo mi zależy.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… i Litania do św. Andrzeja Apostoła.

Dzień trzeci.

Andrzej pozostał wiec u Jezusa i nauczył się wiele. Tego skarbu nie zachował jednak wyłącznie dla siebie, ale udał się spiesznie do swego brata, aby podzielić się tym, co otrzymał. Zastanów się nad słowami, jakie wypowiedział do brata: „Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa”. Zauważ, ze w tych słowach zawiera się wszystko, czego się nauczył w krótkim czasie. Wskazuje bowiem zarówno na niezwykłą moc Nauczyciela, który przekonał idących za Nim o tej wielkiej prawdzie, jak też na gorliwość i pilność, z jaką uczniowie starali się o niej dowiedzieć. Słowa te pochodzą z duszy , która gorąco pragnie pojawienia się Mesjasza, oczekuje Jego przyjścia z nieba na ziemię, która skoro już przyszedł, przyjmuje Go z radością i weselem, i śpieszy, aby oznajmić wszystkim pozostałym wspaniałą wiadomość. To wzajemne pomaganie w sprawach duchowych jest wyrazem braterskiej życzliwości, serdecznej przyjaźni i szczerego uczucia.

Czytanie z 1 Kor 1, 18 – 2,5

K.: Gdy Pan przechodził koło Jeziora Galilejskiego, ujrzał Piotra i Andrzeja,

zarzucających sieć w jezioro.

W.: I powołał ich mówiąc: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi.

Przesławny i chwalebny św. Andrzeju Apostole, wiara, nadzieja i miłość przepełniały serce Twoje w czasie Twego pielgrzymowania na tej ziemi. Przedziwna była Twoja miłość Boga. Miłość Chrystusowa przyciskała Cię , abyś dla Imienia Jezusowego znosił najstraszniejsze męki. Spraw, drogi święty, swoją u Boga przyczyną, abyśmy sami Boga ukochali nad wszystko na świecie, abyśmy umieli innych zapalić miłością Boga, byśmy umieli nakłonić serca naszych bliźnich ku wiernej służbie Bogu. Święty Andrzeju, dla tej miłości, jaką serce Twoje ku Bogu pałało, nie opuszczaj nas w tych potrzebach, w których teraz jesteśmy. W tych ostatnich czasach Tobie, św. Andrzeju, powierzył Bóg opiekę nad tymi, którzy w trudnych okolicznościach się znajdują. Polecamy Twej opiece także tych, co są sercom naszym bliscy. Dla miłości Pana Jezusa prosimy Cię, byś nam wyjednał u Boga tę łaskę, która jest nam tak bardzo potrzebna.

K.: Módl się za nami, św. Andrzeju.

W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się : O Panie, który wysłuchujesz prośby ufnych i pokornych, błagamy Cię, użycz nam za przyczyną św. Andrzeja Apostoła te łaski naglące, na których nam tak bardzo zależy.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… i Litania do św. Andrzeja Apostoła.

Modlitwa dziękczynna

Bądź nieskończenie pochwalony, Boże mój, ze przez zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz wstawiennictwo św. Andrzeja, raczyłeś przyjąć niegodne moje modlitwy i użyczyłeś mi łaski, o którą błagałem u Tronu miłosierdzia Twojego. Bądź pochwalony, o św. Męczenniku, szczególny mój Orędowniku u Boga. Otaczaj mnie opieką we wszelkich sprawach doczesnych i duchowych, przybywaj mi z pomocą w walce przeciw nieprzyjaciołom zbawienia mojego, nie dopuść, abym miłą kiedykolwiek Boga mojego najlepszego obrazić. Wyjednaj mi wielką miłość Boga, przyjdź mi z pomocą w godzinie śmierci. Broń także św. Kościoła Chrystusowego, broń namiestnika Chrystusowego, wstawiaj się za nami grzesznymi, bądź szczególniejszym opiekunem dusz czyśćcowych. Amen.

 


« powrót


Dodaj komentarz

Musisz być zalogowany(a) aby oglądać tą zawartość, aby móc dodawac komentarze.

rn